Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2019 r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  w dniu 2 lutego 2020 r.(niedziala). o godz.10.30 (w pierwszym terminie), o godz.11 00 (w drugim terminie)

  odbędzie się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kazuniu Nowym

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania), zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2020.
 7. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.
 8. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu dotycząca wysokości składek członkowskich i okręgowych.
 9. Dyskusja.
 10. Uzupełnienie składu zarządu - funkcja gospodarza Koła
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020 r.
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW KOŁA O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU.

                                                                                                                                                                                   

 ZARZĄD KOŁA