Zebranie Sprawozdawcze Koła

Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 19 listopada 2023 r. (niedziala) o godz.10:00 (w pierwszym terminie), o godz.10:30 (w drugim terminie) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kazuniu Nowym ul. Główna 6, odbędzie się:

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania) – na podstawie projektu opracowanego przez zarząd.

 3. Wybór Komisji: mandatowej, uchwał i wniosków.

 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

 5. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego Koła w minionym roku.

 6. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.

 7. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024.

 8. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2024.

 9. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu dotycząca wysokości składek członkowskich i okręgowych.

 10. Zatwierdzenie powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

 12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

   

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW KOŁA O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU.